Statuten
Concept Statuten

Rakigenootschap

Opgericht te Karafachi, Rakistan op 11 mei 2005 door Theo van Halen, Jaap van de Gevel en Jurrie Eilers, enige rechthebbenden van de tenaamstelling “Rakigenootschap” en de daarbij behorende domeinnaam “Rakigenootschap.nl”.
Doelstelling: Het verhogen, dan wel doen verhogen van het Rakigenot van oprecht geïnteresseerden in de kring van zowel Genoten als medegenieters van de Genoten, door –gepast– gebruik van door het Genootschap erkende en als zodanig gecertificeerde Raki, daarbij de minimumwaarden inachtnemend zoals die gelden voor de Genoten en hun Crew.

Lidmaatschap

Het Rakigenootschap kent behalve genoemde Genoten géén andere leden. Bij de oprichtingsbijeenkomst is bepaald en vastgelegd dat geen anderen lid kunnen worden. Het bestuur heeft wel – bij acclamaki – de bevoegdheid aspirant-leden te benoemen, zij het met de bemerking dat een aspirant-lidmaatschap de hóógst haalbare status zal zijn, met het recht op het voeren van een eigen secretariaat, zónder een door het bestuur beschikbaar gesteld budget. Voor eigen ondersteuning is het bestuur uiteraard vrij keuzes te maken die afwijken van hiervoor gestelde. Lees voor meer informaki onze Veelgesteldevraki.

Overweging

Vanuit jarenlange en diepgaande laboratoriumonderzoeken en proeverijen vanuit een uiteenlopend assortiment Raki door connaisseurs van de hoogste rangorde (i.c. bestuursleden J.E., JvdG en Th.v H) is vastgesteld en daardoor wetenschappelijk en onomstotelijk bewezen, dat Raki een ongemeen positief effect heeft op zowel de geestelijke als de fysieke gesteldheid van de gemotiveerde gebruiker. Het Rakigenootschap zal derhalve – dit hierbij ook statutair vastleggend – er naar streven te komen met korte-, middellange- en langetermijnplanningen om de BV Nederland te overtuigen van het gratis verstrekken van een door het bestuur aan de Minister van Volksgezondheid (níet vrijblijvend) advies om een maandelijks quotum Raki per hoofd van de bevolking voor te schrijven.

Toelichting

Zonder hier al te diep op in te gaan, is het een bekend fenomeen dat juist die maanden waarin de letter R voorkomt een nadrukkelijke psychische teruggang betekenen voor de Nederlandse bevolking. Dure en obscure zg “lichttherapieën” worden door zich oprechte behandelaars noemenden voorgeschreven zonder enig tastbaar resultaat. Uit eigen, en in onze uitgebreide referentiegroep terdege gedocumenteerde ervaringen stellen wij vast dat het gebruik van Raki in genoemde maanden een aantoonbare verlichting geeft in de “mindsetting”, waardoor de kosten van de algehele gezondheidszorg aanmerkelijk zullen afnemen, met name waar het volstrekt onnodig bezoek aan huisartsen, specialisten en apothekers betreft.

Voorts

Stellen wij vast dat het bestuur zich het aankomende trimester zal gaan bezighouden met het uitgebreid testen van de aangekochte, dan wel op andere wijze verkregen Raki, om de uitkomsten van deze onderzoeken vast te leggen in een zg Rakigenootschapstandaardkwaliteit, vergelijkbaar met het label Koninklijke dan wel Hofleverancier. Op verzoek, en tegen geringe betaling in natura (Raki) kan het Genootschap aanwezig zijn bij proeverijen, symposia en lezingen, waarbij mogelijkerwijs, mits er een aanvaardbare kwalitatief verantwoorde ambiance is, een korte inleiding kan worden gehouden, waarvan het resumé, tegen uiteraard geringe kosten, bekomen kan worden. Het bestuur loopt graag langs tafels om enerzijds kennis te maken met aspirant gebruikers, en anderzijds prikt het graag een vorkje mee!

Samenvattend

Het Rakigenootschap is een jonge enthousiaste organisaki die vanuit integere doeleinden energie gaat zetten op het bekend maken van de vele positieve facetten van het Rakigebruik, en zal daarbij voorál haar eigen tot dusver onovertroffen en proefondervindelijk bewezen kwaliteitsnormen inachtnemen.

Was getekend; J.E., Th. Van H., J van de G.

Oprichting Rakigenootschap 2005